Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2016

रोजगार नि गौ मा

रोजगार नि गौ मा

गंगा बिकणी बन्द बोतल मा ढुंगा कुटेणा रौलो मा फिर भी मेरु पहाड़ी बोनु रोजगार नि गौ मा डाली कटेणी बणो मा अनाज बिकणु बण्यो मा फिर भी मेरु पहाड़ी बोनु रोज़गार नि गौ मा
घर डुट्यालो का बस गी हमरा गौं मा पुंगड़ी कब्ज़े ली डुट्यालो ना फिर भी मेरु पहाड़ी बोनु रोज़गार नि गौ मा
ज़मीन बिकणी गौ-गौ मा रिसोर्ट बणणा रौला गदनो मा फिर भी मेरु पहाड़ी बोनु रोज़गार नि गौ मा
अनोप सिंह नेगी (खुदेड़) 
www.khudeddandikanthi.in